Adatkezelés és adatvédelem

1. A Felajánlók és Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

A kezelt adatok köre:

– a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: Játékosok esetében – vezeték-, és utónév, e-mail cím, születési dátum, felhasználónév, jelszó; Felajánlók esetében – vezeték-, és utónév, e-mail cím

– a nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: nyomtatott Jegy esetén a nyertes Játékos telefonszáma, kivételesen indokolt esetben a Felajánló, illetve a Játékos lakcíme

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a kisorsolt nyeremények átadását követően, de legkésőbb a Játék lezárását követő 30. napig törli.

 

2. A Szervező a Felajánlók és Játékosok regisztráció során megadott nevét, e-mail címét, születési dátumát marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb … évig, kivéve, ha a Felajánló/Játékos a hozzájárulását visszavonja, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

 

A kezelt adatok köre:

– teljes név; e-mail cím, születési dátum

Az adatkezelés célja: marketing kommunikáció

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az adatok megadásától számított legfeljebb … év.

 

3. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) végzi.  Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek.

További adatfeldolgozók:

Fejlesztő cég: Kollman Ádám EV (egyéni vállalkozó) (székhely: 9024 Győr, Fészek utca 8. Nysz: 43719906)  a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”

 

4. Adattovábbítás

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

 

5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos/Felajánló által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok/Felajánlók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

 

7. Az érintettek jogai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok/Felajánlók az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Játékos/Felajánló bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos/Felajánló jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a Játékos/Felajánló a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő 30 napon belül a Játékos/Felajánló személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A Játékos/Felajánló kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra/Felajánlóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– a Játékos/Felajánló visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos/Felajánló tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos/Felajánló a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a Játék befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, ez a nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos/Felajánló személyes adatai nélkül a Játék az ő vonatkozásában érvényesen nem bonyolítható le.

A Játékos/Felajánló kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– a Játékos/Felajánló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos/Felajánló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos/Felajánló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos/Felajánló tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos/Felajánló jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos/Felajánló a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 1051 Bp. Vigyázó Ferenc utca 4. szám alatti címen postai úton vagy a hello@katonachairity.hu e-mail címen.

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost/Felajánlót a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos/Felajánló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos/Felajánló azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost/Felajánlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos/Felajánló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost/Felajánlót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos/Felajánló panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Játékos/Felajánló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8. A Játékos/Felajánló fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – a Játékos/Felajánló választása szerint – a Játékos/Felajánló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok illetékességéről további információk a következő weboldalon találhatóak: https://birosag.hu/ .

 

ELFELEJTETTED A JELSZÓT?
Elfelejtetted a jelszavadat? Kérjük, add meg a felhasználóneved vagy az e-mail címed és küldünk egy linket, amire kattintva új jelszót tudsz generálni magadnak.