Részvételi Feltételek és Szabályzat

„K: Chairity”

Részvételi Feltételek és Szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója,

A Katona József Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-963640: „Szervező”) „K: Chairity” elnevezésű játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Lebonyolító”). A Játék a katonachairity.hu internetes oldalon (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül érhető el az alábbi feltételekkel:

2. Részvételi feltételek, a játék leírása:

2.1. A Játékban színházjegy felajánlójaként részt vehet minden kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Katona József Színház valamelyik jövőbeni előadására megvásárolt érvényes jeggyel rendelkezik , és a Játék időtartama alatt a Weboldalon a Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik és megfelel a Játék valamennyi rá vonatkozó feltételének (a továbbiakban: „Felajánló”).

2.2. A Játékban játékosként részt vehet minden 16 és 30 év közötti, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Weboldalon a Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik és megfelel a Játék valamennyi rá vonatkozó feltételének (a továbbiakban: „Játékos”).

2.3. A Játék időtartama: 2018. november 27. 16:00 óra – 2018. december 23. 23:59 perc.

2.4. A Játék időtartama alatt az a Felajánló, aki a Katona József Színház valamelyik jövőbeni előadására megvásárolt érvényes színházjegyét (továbbiakban: „Jegy”) a Weboldalon az „Átadom a helyem” menüpont alatt teljes nevének és email címének megadását követően PDF vagy JPG formátumban – feltölti, ezáltal felajánlja Jegyét a jelen Szabályzat szerint kisorsolandó nyertes Játékosnak. A Jegy feltöltésének a Játék időtartama alatt kell megtörténnie, legkésőbb a felajánlott Jegy szerinti előadás meghirdetett kezdési időpontját megelőző 3. munkanap 17:00 óráig. A Játék, illetve a feltöltési határidő időtartamát követően feltöltött Jegyek nem vesznek részt a Játékban. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Felajánlók figyelmét az ünnepi időszakra!

Abban a nem várt esetben, ha egy nyomtatott Jegy feltöltése JPEG formátumban sikeres volt, de a Jegy érvényessége a nem megfelelő felbontás vagy egyéb technikai okból digitális úton nem ellenőrizhető, úgy a Szervező e-mailben felveszi a kapcsolatot a Felajánlóval, illetve kivételes esetben intézkednek a nyomtatott Jegy személyes átadás-átvételéről.

2.5. A Játék időtartama alatt az a Játékos, aki a Weboldalon a „Helyet foglalok” menüpont alatt, a Weboldalon feltüntetett előadások valamelyikének kiválasztását követően teljes név, e-mail cím, születési dátum és felhasználónév megadásával regisztrál a Weboldalra, és ezáltal elküldi foglalását a kiválasztott előadásra, nevezhet a Játékra az adott előadásra szóló Felajánlók által felajánlott Jegyekért. A regisztrációnak és a helyfoglalásnak a Játék időtartama alatt kell megtörténnie, legkésőbb az adott előadás meghirdetett kezdési időpontját megelőző 3. munkanap 15:00 óráig. Azok, akik a Játék, illetve a helyfoglalási határidő időtartamát követően foglalnak helyet, nem vesznek részt a Játékban. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Játékosok figyelmét az ünnepi időszakra!

 2.6. A regisztrációk beérkezési időpontja a Weboldalon való rögzítésnek a Lebonyolító szerverének belső órája szerinti időpontja.

2.7. Egyazon időpontra meghirdetett előadás tekintetében ugyanaz a Játékos csak egyszer regisztrálhat, az elsőt követő további regisztrációk érvénytelenek. A Szervező, illetve a Lebonyolító nem köteles a Játékosok által megadott személyes adatok helytállóságát ellenőrizni. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt csak egy alkalommal lehet nyertes, ezt követő további regisztrációk és helyfoglalások érvénytelenek.

2.8. Mind a Felajánló a feltöltés, mind a Játékos a helyfoglalás sikerességéről visszaigazoló e-mailt kap.

2.9. A Játékban való részvétellel a Felajánló önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa felajánlott Jegy sikeresen kisorsolásra kerül egy nyertes Játékos számára, úgy a Szervező a nevét nyilvánosságra hozhatja a Weboldalon, illetve a közösségi médiás felületén.

2.10. Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Felajánló, illetve a Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre és/vagy a nyereményre!

2.11. A Jegy Felajánló általi feltöltésének, illetve a Játékos foglalásának beérkezési időpontja a Weboldalon való rögzítésnek a Lebonyolító szerverének belső órája szerinti időpontja.

2.12. Minden Játékos egyazon időpontra meghirdetett előadásra csak egyszer foglalhat helyet, azonban egy regisztrációhoz kapcsolódva több különböző időpontra meghirdetett előadásra is foglalhat. A Játékosnak legalább egy érvényes foglalást végre kell hajtania, hogy részt vehessen az előadásra szóló nyeremény Jegy(ek) sorsolásán. Az adott előadásra annyi nyeremény Jegy kerül kisorsolásra, amennyit a Felajánlók felajánlottak. Amennyiben egy adott előadásra egy Jegy sem került felajánlásra, úgy nyeremény Jegy nem kerül kisorsolásra. Amennyiben egy adott előadásra egy érvényes foglalás sem történik, úgy minden az előadásra felajánlott Jegy az adott Felajánló tulajdonában marad.

2.13. A korábban regisztrált és legalább egy érvényes foglalást tett Játékos bejelentkezés után megtekintheti foglalásainak listáját a „Foglalásaim” menüpont alatt.

2.14. Az a Játékos, aki többszörösen vagy szándékosan hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a Weboldal feltörésével, robot- vagy spam Játék használatával vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a Játékos regisztrációja automatikusan törlésre kerül, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

2.15. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

2.16. A Felajánló és a Játékos a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felajánló, illetve a Játékos a Szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.17. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Nyeremények a játékban

A Játékban a Játékosok között kisorsolásra kerülő nyeremények a Felajánlók által korábban megvásárolt, általuk a jelen Szabályzat 2.4. pontjában meghatározott időtartamban, illetve határidőn belül felajánlás céljából feltölthető színházjegyek, melyek a Szervező alábbi weboldalán feltüntetésre kerülő aktuális előadásaira érvényesek:

https://www.katonachairity.hu/#foglal

Az aktuális előadások listáját a Játék teljes időtartama alatt folyamatosan frissítjük a felajánlott jegyek függvényében.

A Jegytípusok részletes leírása és értéke az alábbi oldalon érhető el:

http://katonajozsefszinhaz.hu/jegyek/jegyarak-kedvezmenyek

 

4. A nyeremények sorsolása

4.1. A Jegyek sorsolása szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, történnek. A nyertesek a Játékban részvételre jogosult, a Játék kezdő időpontjától az adott sorsolás időpontjáig legalább egy érvényes foglalással rendelkező összes Játékos közül véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra.

A Jegyek sorsolására a következő időpontokban kerül sor: az adott előadás meghirdetett kezdési időpontját megelőző 3. munkanapon, 17:00 órakor. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Játékosok figyelmét az ünnepi időszakra!

4.2. A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

4.3. A sorsoláson minden Jegy vonatkozásában egy nyertes és 1 db (azaz egy) tartaléknyertes Játékos kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyeremény átvételére, amennyiben a nyertes Játékos kiléte nem beazonosítható, vagy az kizárásra került a jelen Szabályzatban írtak alapján vagy bármelyikük esetében a részvétel eleve kizárt lett volna.

5. Kisorsolt nyeremények átvétele

5.1. A Lebonyolító a nyertes Játékost nyertességéről, valamint a Jegy átvételének részleteiről a regisztráció során megadott e-mail címen (vagy a kiértesítést követően a nyertes Játékos által e célból önkéntesen megadott telefonszámon) keresztül értesíti az adott sorsolás napján. A nyertes Játékosok kötelesek legkésőbb a sorsolás napját követő 2. munkanapon 15:00 óráig válaszolni az értesítésre válasz e-mail formájában (vagy telefonon), ellenkező esetben „nem elérhető”-nek minősül, és a tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a Jegy kiosztása sem a nyertesnek, sem a tartaléknyertesnek nem lehetséges, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Jegy tehát nem kerül kiosztásra, az a Felajánló tulajdonában marad. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Játékosok figyelmét az ünnepi időszakra!

5.2. A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.3. A Jegyet a Lebonyolító digitális formában (pdf vagy jpeg formátumban) elektronikus úton a Játékos által a regisztrációkor megadott e-mail címre küldi meg, nyomtatott Jegyről készített másolat esetén indokolt esetben személyes átvétel keretében biztosít lehetőséget: a Katona József Színház jegypénztárában az előadás napján 16:00 órától kezdődően legkésőbb az előadás meghirdetett kezdési időpontja előtt 30 perccel korábban vehető át.

A Játékos elfogadja, hogy a Jegy átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészében, akár részleteinek kezeléséhez és felhasználásához a Szervező hivatalos közösségi médiás felületein kizárólag a K: Chairity kampányhoz kapcsolódó hashtag-gel ellátott üzenettel. A nyomtatott Jegy  elektronikus úton, illetve indokolt esetben személyesen a jegypénztárban a fentiek szerint vagy kivételes esetben futárszolgálat által a 16 és 30 év közötti Játékosnak adható át, és ennek megfelelően a nyertes Játékos köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni.

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, illetőleg a küldeményt bármilyen okból nem vette át, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes Játékos a nyereménytől elesik. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a nyereménytől elesik. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Játékosok figyelmét az ünnepi időszakra!

5.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolás napját követő 2. munkanapon déli 12:00 óráig – kivéve a jelen Szabályzat 5.3. pontja szerinti személyes átvétel esetén az ott meghatározottak szerint – sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. A Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörében felmerülő késedelem a nyertes Játékos terhére nem róható. A munkanapok figyelembevétele tekintetében felhívjuk a Játékban résztvevő kedves Játékosok figyelmét az ünnepi időszakra!

5.6. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5.7. Amennyiben akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játékos a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy kiderül, hogy a jelen Szabályzat bármely pontját megsértette, valamint a Játék ideje alatt a regisztrációja törlésre került, illetve adatai törlését kéri, a nyertes Játékos a nyereményre nem jogosult.

5.8. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, Szervező nem köteles azokat más előadásra jogosító jegyre sem átváltani. A K: Chairity kampány céljának elérése érdekében a nyereményt érvényesen átruházni kizárólag a jelen Szabályzat 2.2. pontjában előírt személyi feltételeknek megfelelő személyek számára lehetséges. A Szervező vállalja, hogy teljesíti a nyereményekre alkalmazandó esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó megfizetését. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és esetlegesen felmerülő adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Játékosokat terheli.

5.9. Amennyiben a jelen Szabályzatban előírt részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes Játékos tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

5.10. Minden Felajánló, aki érvényesen legalább egy Jegyet felajánlott a jelen Szabályzat szerint, részt vehet a Szervező által a Katona József Színházban megrendezésre kerülő Extra és egyszeri rendezvényen, amely 2019. márciusában vagy áprilisában kerül megrendezésre (továbbiakban: „Rendezvény”). A Rendezvény fő attrakciójaként a Katona József Színház társulatának színművész tagjának, Tasnádi Bencének „Ed is On” nevű zenekara lép fel és ingyenes étel- és italfogyasztásra lesz lehetőség. A Rendezvényen részt vehetnek azok a Játékosok is, akik Jegyet nyertek és nyereményüket sikeresen átvették a jelen Szabályzat szerint. A Rendezvény értéke bruttó 5 000 forint; a Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

6. Adatkezelés és adatvédelem

6.1. A Felajánlók és Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A kezelt adatok köre:

– a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: Játékosok esetében – vezeték-, és utónév, e-mail cím, születési dátum, felhasználónév, jelszó; Felajánlók esetében – vezeték-, és utónév, e-mail cím

– a nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: nyomtatott Jegy esetén a nyertes Játékos telefonszáma, kivételesen indokolt esetben a Felajánló, illetve a Játékos lakcíme

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a kisorsolt nyeremények átadását követően, de legkésőbb a Játék lezárását követő 30. napig törli.

6.2 A Szervező a Felajánlók és Játékosok regisztráció során megadott nevét, e-mail címét, születési dátumát marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb … évig, kivéve, ha a Felajánló/Játékos a hozzájárulását visszavonja, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

A kezelt adatok köre:

– teljes név; e-mail cím, születési dátum

Az adatkezelés célja: marketing kommunikáció

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az adatok megadásától számított legfeljebb … év.

6.3. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) végzi.  Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek.

További adatfeldolgozók:

Fejlesztő cég: Kollman Ádám EV (egyéni vállalkozó) (székhely: 9024 Győr, Fészek utca 8. Nysz: 43719906)  a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”

6.4. Adattovábbítás

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

6.5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos/Felajánló által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

6.6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok/Felajánlók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

6.7. Az érintettek jogai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok/Felajánlók az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Játékos/Felajánló bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos/Felajánló jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a Játékos/Felajánló a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő 30 napon belül a Játékos/Felajánló személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A Játékos/Felajánló kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra/Felajánlóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– a Játékos/Felajánló visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos/Felajánló tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos/Felajánló a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a Játék befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, ez a nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos/Felajánló személyes adatai nélkül a Játék az ő vonatkozásában érvényesen nem bonyolítható le.

A Játékos/Felajánló kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

– a Játékos/Felajánló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos/Felajánló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos/Felajánló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos/Felajánló tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos/Felajánló jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos/Felajánló a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 1051 Bp. Vigyázó Ferenc utca 4. szám alatti címen postai úton vagy a hello@katonachairity.hu e-mail címen.

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost/Felajánlót a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos/Felajánló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos/Felajánló azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost/Felajánlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos/Felajánló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost/Felajánlót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos/Felajánló panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Játékos/Felajánló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6.8. A Játékos/Felajánló fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – a Játékos/Felajánló választása szerint – a Játékos/Felajánló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok illetékességéről további információk a következő weboldalon találhatóak: https://birosag.hu/ .

7. Felelősség

7.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget azzal kapcsolatban, ha a Játékos/Felajánló által igénybe vett internet-szolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció visszaigazolása, illetve a feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

7.2. Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos/Felajánló vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni, kivéve a nyeremények átadásához a nyertes Játékosok ehhez szükséges adatait. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost/Felajánlót terheli.

7.4. A Játékban való regisztrációval kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező, illetve a Lebonyolító minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos regisztrációja automatikusan törlésre kerül, a Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

8. Tájékoztatás

8.1. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető a következő elérhetőségeken: hello@katonachairity.hu e-mail címen.

8.2. A hivatalos Szabályzat, az Adatvédelmi tájékoztató elérhetők a Weboldalon. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változásairól a Weboldalon nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

 

Budapest, 2018. november 27.

Katona József Színház

Szervező

 

ELFELEJTETTED A JELSZÓT?
Elfelejtetted a jelszavadat? Kérjük, add meg a felhasználóneved vagy az e-mail címed és küldünk egy linket, amire kattintva új jelszót tudsz generálni magadnak.